PRODUCT AND
SERVICES STANDARD

FSSC 22000

โรงงานของเราผ่านมาตรฐานการผลิตอาหาร และสามารถส่งออกสินค้าไปจำหน่ายที่ยุโรป และอเมริกาเหนือได้

BRC

โรงงานของเราผ่านการประเมินมาตรฐาน BRC ซึ่งเป็นการประเมินทั้งหมด 6 ส่วน โดยบุคคลที่สาม ดังนี้

– HACCP system
– ระบบบริหารคุณภาพ (Quality Management System)
– มาตรฐานการควบคุมสภาพแวดล้อมของสถานประกอบการ (Factory Environment Standards)
– การควบคุมผลิตภัณฑ์ (Product Control)
– กระบวนการ (Process Control)
– บุคลากร (Personnel)

ISO 9001

มาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) องค์กรใช้มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ

GMP

มาตรฐานในการผลิตอาหาร ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำเพื่อควบคุมการผลิตอาหารด้วยข้อกำหนดต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม เพื่อให้ได้อาหารที่มีมาตรฐานเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย มาตรการ GMP จะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดกับกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งเรื่องของสิ่งเจือปน อาหารเป็นพิษ และความไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้ผู้บริโภคได้รับอันตราย

HACCP

มาตรฐานควบคุมดูแลความปลอดภัยในทุกกระบวนการผลิตอาหาร เพื่อป้องกันอันตรายและสิ่งปนเปื้อนในอาหาร

HALAL

อาหารที่ได้ผ่านกรรมวิธีในการทำ ผสม ปรุง ประกอบ หรือแปรสภาพ ตามศาสนบัญญัตินั่นเอง เป็นการรับประกันว่า ชาวมุสลิมโดยทั่วไปสามารถบริโภคอาหาร หรืออุปโภคสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ได้